Očná ambulancia Stará Ľubovňa

Očná ambulancia Stará Ľubovňa

„V súvislosti s ukončením činnosti ambulancie VESELY Očná klinika v Starej Ľubovni k 30.10.2020 oznamujeme všetkým našim pacientom, ktorí využívali naše služby v tejto ambulancii, že s ich zdravotnou dokumentáciou sme povinní naďalej nakladať v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v platnom znení. Predovšetkým ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zodpovedáme za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie, pričom sme povinní ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas celej zákonnej doby jej uchovávania, tzn. 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi. Za týmto účelom sme zdravotnú dokumentáciu všetkých pacientov, ktorí využívali naše služby v ambulancii v Starej Ľubovni, bezpečne previezli do zodpovedajúcich priestorov našej ambulancie v Košiciach. Zákon neumožňuje, aby sme zdravotnú dokumentáciu odovzdali pacientovi a to ani na jeho výslovnú žiadosť. V prípade, že sa pacient rozhodne pre iného lekára, tento si zdravotnú dokumentáciu vyžiada priamo od nás a my mu zdravotnú dokumentáciu, resp. jej rovnopis, do 7 dní preukázateľne odovzdáme. Nechceme a nemôžeme z našich pacientov robiť poštárov ich zdravotnej dokumentácie. Prirodzene, tým nie je dotknuté právo pacienta a iných oprávnených osôb na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie, napr. ak majú záujem o kópiu konkrétnej lekárskej správy a pod.; za týmto účelom nás možno kontaktovať na info.staralubovna@veselyok.com

 

Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.

VESELY ǀ Očná Klinika

CESTUJTE
ZADARMO VLAKOM
ZA OSTRÝM ZRAKOM

VIAC INFO  KONTAKT
Cestujte zadarmo vlakom - VESELY Očná Klinika