Glaukóm

zelený zákal

Glaukóm – zelený zákal
13. marca 2021 Juraj Novosad

Čo je zelený zákal a ako sa prejavuje?

Zelený zákal – glaukóm sa v minulosti spájal so zvýšeným vnútroočným tlakom (VOT). Dnes je toto ochorenie definované v širšom kontexte ako multifaktoriálne ochorenie s dlhodobým, chronickým priebehom, pri ktorom dochádza k postupnej, avšak nezvratnej strate vlákien zrakového nervu, čo vedie k poruchám vo videní v zmysle výpadkov  v zornom poli. Podľa štádia pokročilosti ochorenia sa môže končiť slepotou. Rozlišujeme formu primárneho a sekundárneho glaukómu, ktorý súvisí s iným systémovým alebo očným ochorením. Príčina primárneho glaukómu nie je známa, v počiatočných štádiách prebieha bez závažných prejavov, pokročilé štádiá sa končia poruchami videnia.

Ako pacient spozná, že mu hrozí riziko zeleného zákalu? Aké sú varovné signály?

Ochorenie primárny glaukóm nie je charakterizované typickými príznakmi. Niekedy sa môžu objaviť neurčité symptómy ako bolesti hlavy, občasné poruchy videnia, pocit unavených očí, pocit tlaku v očiach. Ak pacient spozoruje trvalý výpadok obrazu v zornom poli, ide už zvyčajne o štádium strednej až pokročilej formy glaukómu. Práve táto skutočnosť, že ochorenie sa vyvíja pomaly a bez príznakov, viedla k tomu, že ochorenie dostalo pomenovanie „tichý zabijak zraku“. Alarmujúce prejavy ako silná bolesť hlavy, nauzea, hmlisté videnie, „ červené oko“ sa objavia pri náhlom zvýšení vnútroočného tlaku /hodnoty 40 – 60 mmHg/. Tieto symptómy sú typické pre glaukóm s uzáverom rohovkovo-dúhovkového uhla.

Kto je rizikovou skupinou?

Etiológia primárneho glaukómu nie je známa, a tak hovoríme o rizikových faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť vznik a vývoj ochorenia. Za závažný rizikový faktor sa považuje zvýšený vnútroočný tlak, vyšší vek, genetika. Častejší je výskyt u jedincov so systémovými chorobami, ktoré vedú k zníženiu prekrvenia v oblasti zrakového nervu – napríklad nízky systémový tlak, sklon k spazmom ciev. Súvislosť výskytu glaukómu sa zistila u tých, ktorí sú  krátkozrakí a majú tenkú rohovku.

 

Aké vyšetrenia musí pacient absolvovať?

Stanovenie diagnózy glaukómu patrí do ambulancie očného lekára. Vyšetrenie zahŕňa podrobnú anamnézu pacienta a komplexné očné vyšetrenie: vyšetrenie zrakovej ostrosti, meranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka vrátane posúdenia konfigurácie rohovkovo-dúhovkového uhla, vyšetrenie očného pozadia. Špecializované vyšetrenia sú zamerané na posúdenie štrukturálnych a funkčných zmien zrakového nervu (perimeter, zobrazovacie techniky ako HRT, OCT, GDx).

Ako vidí človek s glaukómom?

Jedinec, ktorý má očnú hypertenziu alebo počiatočné štádium glaukómu, má zachované zrakové funkcie, pri glaukóme dochádza k diskrétnym malým výpadkom v zornom poli až po výpadok celého kvadrantu zorného poľa alebo koncentrickému zúženiu. Takého videnie jedinec pozoruje akoby videnie cez ďalekohľad.

Sú obmedzenia pre vykonávanie nejakej profesie?

Obmedzenie vykonávať určité profesie vychádza z posúdenia štádia glaukómu, dnešná moderná konzervatívna liečba nevytvára limity na pracovné zaradenie.

Aké sú možnosti liečby?

Samotná definícia ochorenia hovorí, že ochorenie má chronický priebeh a žiaľ ani dnes v dobe vedecko-technického pokroku nepoznáme jednoznačne príčinu ochorenia, preto sú možnosti liečby limitované. Liečbou môžeme ovplyvniť len rizikový faktor – zvýšený vnútroočný tlak, a to aplikáciou očných kvapiek, ktoré znižujú vnútroočný tlak. Na trhu existuje viacero druhov tvz. antiglaukomatík, ktoré znižujú tvorbu komorového moku alebo zlepšujú jeho odtekanie. V prípade, že konzervatívna liečba zlyháva, spektrum liečby rozširuje laserová a chirurgická liečba.

Čo by bolo prelom v liečbe glaukómu?

V medicíne je stále tendencia hľadať a zaviesť do praxe nové liečebné postupy. Veľkým revolučným prínosom by boli lieky s neuroprotektívnym efektom, t. j. lieky, ktoré by predstavovali ochranu pre nervové vlákna zrakového nervu, regulovali by prietok krvi a výživu v oblasti terča zrakového nervu. Zatiaľ sme v štádiu výskumu.

Prebiehajú v súčasnosti štúdie zamerané na nové možnosti liečby glaukómu?

Je rozpracovaných viacero štúdií s hľadaním nových liekov vedúcich k zníženiu vnútroočného tlaku, ale aj rad štúdií porovnávajúcich napríklad efekt v  laserovej verzus konzervatívnej liečbe, chirurgickej liečbe s uplatňovaním tzv. minimálne invazívnej chirurgie glaukómu, kde sa sleduje prínos nových drenážnych implantátov.

Čo je cieľom Svetového týždňa glaukómu?

Cieľom celosvetovej aktivity je u odbornej, ako aj laickej verejnosti zvýšiť povedomie a informovanosť o glaukóme, získať podporu štátnych a zdravotníckych inštitúcií pre projekty zamerané na výskum a vývoj nových technológií v diagnostike a modernej liečbe glaukómu, v  podmienkach klinickej praxe vytvoriť predpoklady na preventívne vyšetrenia s dostupnosťou širokej verejnosti, hlavne jedincov z rizikových skupín.

MUDr. Erika Vodrážková

 

CHCEM SA OBJEDNAŤ