Detské ochorenia očí

Detské ochorenia očí

Malé deti dokážu povedať iba veľmi obmedzene, či vidia dobre alebo zle, a do akej miery vidia ostro a jasne. Preto je nesmierne dôležité, aby ste zrak svojho dieťaťa nechali včas vyšetriť u detského očného lekára a nepodceňovali preventívne prehliadky.

Do siedmich rokov života dieťaťa sa zrak a spojenie medzi zrakovým centrom v mozgu a očami stále vyvíja. V prvých týždňoch po narodení sa vyvíja takzvaná zraková fixácia, teda schopnosť upriamovať pohľad a vnímať blízke i vzdialené predmety. Zraková ostrosť je v tomto období vyvinutá na menej než 10%. Počas prvých šiestich mesiacoch života sa zrak vyvíja najrýchlejšie a je to zároveň najcitlivejšie obdobie.

V prvých dvoch rokoch dochádza k výraznému vývoju zrakového centra v mozgu. Medzi tretím a desiatym rokom života sa vývoj zraku spomaľuje a po nástupe puberty ho už viac nemožno ovplyvniť tak, ako v mladšom veku. Práve preto sa zrakové poruchy najlepšie a najrýchlejšie liečia do 7. rokov života. Neliečená zraková porucha naopak môže viesť k doživotnej zrakovej slabosti a zhoršenej kvalite života.

Tupozrakosť

Tupozrakosť, odborne nazývaná amblyopia, je ochorenie, ktorým je vo väčšine prípadov postihnuté iba jedno oko, zatiaľ čo to druhé vidí dobre. Tupozraké oko je síce správne anatomicky funkčné, ale pod vplyvom nejakej dioptrickej chyby nefunguje správne spojenie medzi ním a zrakovým centrom v mozgu. Mozog postihnuté oko následne zablokuje a dobre vidiace oko „začne vidieť” aj za druhé, horšie vidiace oko, preto sa amblyopia často prehliada.

Tupozrakosť postihuje takmer 4 % detí a spôsobuje ju nedostatočná stimulácia zraku v období, keď sa vyvíja. Deťom s veľmi tupozrakým okom robia problémy kolektívne športy a celkovo pohyb v priestore. V dospelosti sa nemôžu uchádzať o všetky zamestnania – práca s mikroskopmi alebo prístrojmi, ktoré vyžadujú presnú optiku, je pre ne nemožná. Nedokážu hľadieť cez ďalekohľad, nemajú dobre vyvinuté priestorové videnie.

Toto ochorenie nie je dedičné a jeho výskyt nemožno predvídať, hoci deti rodičov, ktorí majú silnú ďalekozrakosť či krátkozrakosť, sú na tupozrakosť náchylnejšie. Jediný spôsob, ako sa s tupozrakosťou vysporiadať, sú preventívne prehliadky, ktoré ju môžu včas odhaliť. Tupozrakosť je možné zistiť u dieťaťa približne vo veku troch – štyroch rokov.

Čím skôr sa tupozrakosť odhalí a nasadí sa jej správna liečba, tým väčšia je pravdepodobnosť jej úspešného vyliečenia.

Ako sa tupozrakosť lieči?

Špeciálna terapia pozostávajúca z pravidelných cvičení v ortopticko-pleoptickom centre zabezpečuje nielen lepší a kvalitnejší zrak, ale následne aj lepší a kvalitnejší život, lepšie uplatnenie v budúcnosti pri akomkoľvek zamestnaní, športe či hrách.

Škúlenie

Pod pojmom škúlenie rozumieme príležitostné alebo neustále postavenie očí v nesprávnej polohe. Môže byť nenápadné, ale aj jasne zreteľné. Môže ním trpieť jedno oko, ale aj obe. Oko môže byť pri tom vychýlené smerom dnu, von, hore, dolu, otočene alebo aj kombináciou týchto smerov. Mnohí škúliaci pacienti trpia zároveň stredným až silným stupňom slabozrakosti, a majú nedostatočné, alebo dokonca žiadne priestorové videnie.

Škúliace oko môže viesť k tomu, že jedno oko alebo obe oči nebudú správne stimulované, ich zrakový vývin bude zaostávať a jedno alebo obe oči budú tupozraké a trpieť dioptrickou chybou.

Jemné formy škúlenia sa väčšinou samo spontánne upravia do 18- 24. mesiacov života. Pokiaľ nepríde k spontánnej náprave, treba vyhľadať odborníka. Extrémna forma škúlenia sa lieči chirurgickým zákrokom, ktorý napraví posunuté očné svaly. Aj po tejto operácii je však nevyhnutná liečba v podobe špecializovaných cvičení v ortopticko-pleoptickom centre.

Škúlenie postihuje 5-6% deti v predškolskom veku, čím skôr sa však škúlenie začne liečiť, tým úspešnejšia môže byť jeho náprava. A naopak, čím neskôr dieťa trpiace škúlením podstúpi vhodnú liečbu, tým závažnejšie dôsledky môže mať škúlenie na následné celkové videnie dieťaťa. Preto by ste mali dbať na pravidelné preventívne očné vyšetrenia vášho dieťaťa.

Ako sa škúlenie lieči?

Liečebný postup škúlenia je stanovovaný individuálne. Podľa štádia ochorenia sa stanovuje buď konzervatívna forma liečby, v niektorých prípadoch je nutné podstúpiť chirurgický zákrok.

1

Konzervatívna liečba pozostáva z nosenia dioptrických okuliarov, oklúznej terapie (prelepenie lepšie vidiaceho oka, aby sa trénovalo to horšie vidiace) a špeciálnych cvičení v odbornom ortopticko-pleoptickom centre VESELÉ Očká a doplnkovou liečbou na doma.

2

Extrémna forma škúlenia sa lieči chirurgickým zákrokom, ktorý napraví posunuté očné svaly. Aj po tejto operácii je však nevyhnutná špecializovaná liečba v podobe cvičení v ortopticko-pleoptickom centre.

Diplopia

Dvojité videnie, takzvaná diplopia, je súčasné vnímanie dvoch obrazov jedného pozorovaného predmetu, ktorý môže byť dvojito vnímaný horizontálne, vertikálne, diagonálne alebo točito.

Diplopia môže byť

  • Monokulárna: dvojité videnie len jedným okom
  • Binokulárna: dvojité videnie oboma očami

Monokulárna diplopia môže byť dôsledkom zlého predpisu dioptrií, najčastejšie sa však vyskytuje pri rôznych očných ochoreniach, akými sú napríklad ochorenia rohovky, ochorenia šošovky (sivý zákal) alebo očné zápaly. Pri monokulárnom dvojitom videní je potrebná odborná liečba ochorenia, ktoré diplopiu spôsobuje.

Binokulárna diplopia vzniká najčastejšie na podklade neurologických a svalových ochorení, kedy sú obe oči síce stále funkčné, no nedokážu spojiť zrakové vnemy pravého a ľavého oka do jedného obrazu. Očné svaly teda nepracujú tak, ako by mali. Binokulárna diplopia môže nastať napríklad po otrase mozgu, pri ochorení očného svalstva (napríklad myasthenia gravis, endokrinná orbitopatia), pri mozgovom nádore, po očnej alebo mozgovej operácii, po úraze oka či cievnej mozgovej príhode.

Mnohokrát sprevádzajú diplopiu príznaky ako nevoľnosť, zvracanie, bolesti hlavy alebo neistota pri chôdzi. Často je dvojité videnie spojené so škúlením.

Je nesmierne dôležité vyhľadať čo najskôr odbornú lekársku pomoc, zistiť príčinu a druh diplopie a nasadiť správnu liečbu.

Videnie s diplopiou

Videnie s diplopiou

Dvojité videnie u detí

Ak sa dieťa sťažuje na dvojité videnie a bolesť hlavy, môže ísť o skryté škúlenie spojené s dioptrickou chybou, kedy je narušená spolupráca oboch očí. Vďaka správnemu predpisu okuliarovej korekcie zvykne dvojité videnie ustúpiť. Ak sa pridružia ďalšie symptómy, ako závraty, nutkanie na zvracanie, zvracanie, vtedy je potrebné ihneď vyhľadať okrem oftalmológa aj neurológa.

Pri diagnostike hrá veľkú úlohu spolupráca rodiča a lekára. Dieťa najskôr absolvuje kompletné očné vyšetrenie vrátane vyšetrenia v cykloplégii. Vďaka tomuto vyšetreniu odhalia naši odborníci presnú hodnotu dioptrickej vady dieťaťa.

 

Ako sa diplopia lieči?

Terapia dvojitého videnia sa stanovuje podľa vyvolávajúcej príčiny a individuálnych zdravotných sťažností pacienta. Zásadne sa diplopia lieči pomocou takzvaných priziem.

Ak je diplopia zapríčinená skrytým škúlením, môže sa liečiť za pomoci priziem, špeciálneho ortoptického cvičenia (trénovanie fúzie, diploptiky, binokulárneho videnia), alebo pri silnejšom škúlení za pomoci operácie škúlenia.

Detskí aj dospelí pacienti majú možnosť absolvovať špecializované očné cvičenia v našom ortopticko-pleoptickom centre.

Cvičíme:

  • Poúrazové diplopie
  • Stavy po operácii strabizmu
  • Diplopie pri neurologických poruchách
  • Diplopie pri metabolických poruchách – diabetes

Neurologické chyby videnia

80% okolia vnímame práve zrakom a cca 60% mozgovej kôry sa podieľa na vizuálnom spracovaní týchto vnemov. Preto nie je prekvapivé, že problémy s videním majú často na svedomí mnohé ochorenia mozgu.

Okrem iného sa prejavujú nasledovne:...Výpadky v zornom poli
Dvojité alebo rozmazané videnie
Problémy s odhadom vzdialenosti
Problémy pri čítaní
Problémy pri priestorovej orientácii
Prevrátené obrazy

Ortoptická liečba pozostávajúca zo špeciálnych cvičení a liečebných postupov sa často využíva aj pri poruchách videnia s touto neurologickou príčinou.

Dioptrické chyby videnia

Krátkozrakosť

Ide o poruchu zraku, pri ktorej dieťa vidí nejasne predmety vzdialenejšie ako 5 metrov. Je to spôsobené tým, že krátkozraké oko je dlhšie, než by malo byť, a preto nedokáže zobrazovať obrazy na sietnici ostro a jasne. Lúče z pozorovaného predmetu sa nekoncentrujú presne v ohnisku najostrejšieho videnia v strede sietnice ako u normálneho oka, ale ešte pred týmto bodom, a vytvárajú tak neostrý, rozmazaný obraz vzdialených predmetov.

Krátkozrakí ľudia nevidia dobre do diaľky a pri pohľade sa snažia zaostriť napríklad prižmúrením očí. Korekcia krátkozrakosti si vyžaduje mínusové sklá, rozptylky, ktoré zabezpečujú posun dopadajúcich svetelných lúčov do bodu najostrejšieho videnia. Operatívne odstránenie krátkozrakosti považujeme v bežnom prípade za bezpečné až po dovŕšení 18. roku života, kedy je vývoj oka ukončený.

Videnie s krátkozrakosťou

Videnie s krátkozrakosťou

Ďalekozrakosť

Ďalekozraké deti nevidia dobre do blízka, a preto od pozorovaných predmetov odstupujú alebo si ich odťahujú ďalej od očí. Ďalekozrakosť alebo hypermetropia je stav, pri ktorom je oko kratšie, ako by malo byť. Lúče z pozorovaného predmetu sa koncentrujú za bodom najostrejšieho videnia a vytvárajú neostrý obraz. V detskom veku je najsprávnejšou liečbou ďalekozrakosti správny predpis dioptrických okuliarov, operačné riešenie odporúčame až po 18. roku života.

Videnie s ďalekozrakosťou

Videnie s ďalekozrakosťou

Astigmatizmus

Táto porucha videnia je spôsobená nerovnomerným zakrivením očnej rohovky, ktorá spôsobuje neostré videnie. Normálne vidiace oko je schopné zobrazovať obrazy na sietnici ostro a jasne. Rohovka a šošovka viackrát lámu dopadajúce lúče svetla a koncentrujú ich presne v ohnisku najostrejšieho videnia v strede sietnice. Či už astigmatizmus alebo astigmatizmus spojený s refrakčnou chybou dokážu kompenzovať dioptrické okuliare s takzvanými cylindrickými sklami.

Videnie a astigmatizmus

Videnie – Astigmatizmus

Bezplatná konzultácia

Pokiaľ hľadáte odborníkov na detské očné lekárstvo, tím nášho centra VESELÉ Očká vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne pomôže. Stačí sa objednať na čísle  +421 2 3211 4646  alebo vyplnením formulára a my sa Vám ozveme.

Objednajte sa na vyšetrenie alebo na bezplatnú konzultáciu.


Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov vo VESELY Očná Klinika [1].